MROL - Maszyny Rolnicze

Rekomendacja prof. dr hab. inż. Stanisława Winnickiego na temat przygotowania pasz

PRZYGOTOWANIE PASZ DO SKARMIANIA

Koszty paszy stanowią ponad połowę ogólnych kosztów w produkcji u wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich. Wzrost wydajności zwierząt związany jest ze zwiększonym udziałem paszy treściwej w dawce pokarmowej. Paszę treściwą stanowią głównie ziarna zbóż, roślin oleistych i strączkowych. Każdy rodzaj ziarna ma charakterystyczny skład chemiczny, przy czym jednym rodzajem ziarna nie można zabezpieczyć wymagań biologicznych zwierząt. Natomiast można dobrać skład mieszanki , składającej się z różnych komponentów paszowych, która jest odpowiednia dla zwierząt, z uwzględnieniem poziomu produkcji. Mieszanki takie nazywamy pełnodawkowymi.

Mieszanki te powinny spełniać wymagania pod względem:

  • składu, to jest proporcji poszczególnych komponentów paszowych,
  • struktury fizycznej – to jest rozdrobnienia,
  • dokładności wymieszania.

Produkowane przez nas rozdrabniacze H122 oraz mieszalniki H037 i wagi spełniają powyższe wymagania, dodatkowo są niedrogie, spełniają wszystkie normy UE i są wyjątkowo trwałe.

22.jpg

W przypadku drobiu i trzody chlewnej mieszanka pełnodawkowa stanowi jedyną paszę. Skład dawki i ilość skarmianej paszy ustala się dla konkretnej grupy zwierząt z uwzględnieniem wieku i zakładanego poziomu wydajności (przyrostów, mleczności loch, nieśności kur). W przypadku bydła jedną część dawki pokarmowej stanowią pasze gospodarskie, a drugą mieszanka pasz treściwych. Skład mieszanki zależy od wartości pokarmowej pasz gospodarskich.

Ziarno skarmiane w formie naturalnej jest słabo wykorzystane przez zwierzęta. Po rozdrobnieniu ułatwiony jest  dostęp soków trawiennych przewodu pokarmowego do składników odżywczych zawartych w ziarnie. W ten sposób zdecydowanie poprawia się wykorzystanie paszy do produkcji. Drugą przyczyną rozdrabniania jest to, że z całych ziaren nie można przygotować mieszanki. Obecnie rozdrobnienie jest rutynową czynnością przygotowania ziarna do skarmiania zwierzętom.

Ziarno powinno być jednolicie i odpowiednio rozdrobnione. Nasze rozdrabniacze bijakowe ssąco – tłoczące typu H122 gwarantują takie właśnie przygotowanie ziarna.

31.jpg

W skład mieszanek pełnodawkowych wchodzi wiele surowców paszowych, a ich udział w dawce jest bardzo zróżnicowany. Mały procent stanowią dodatki mineralne, witaminy, środki buforujące aminokwasy, zakwaszacze, substancje poprawiające smak itd..

Dlatego tak ważne jest dokładne wymieszanie wszystkich komponentów, aby utrzymać jednolitą partię. Pozwala to na zapewnienie pobrania paszy o jednakowym składzie przez zwierzęta stojące nisko jak i wysoko w hierarchii stada. Dlatego jako standardowe jest zadawanie pasz w formie mieszanki.

Pasze przemysłowe z reguły są granulowane, co zapewnia jednorodny skład mieszanki. Natomiast pasze produkowane w gospodarstwie są w formie sypkiej. Stosowanie mieszalników umożliwia dobre wymieszanie dawki a w czasie krótkiego transportu nie dochodzi do rozwarstwienia składników. W ten sposób oszczędza się na kosztach związanych z granulacją. Poza tym w pełnodawkowym żywieniu bydła (TMR lub PMR) stosuje się pasze sypkie.

Mieszalniki pasz sypkich (typoszereg H037) naszej produkcji zapewniają równomierne wymieszanie pasz o jednolitym składzie.

21.jpg

Istnieją dwa zasadnicze sposoby stosowania pasz treściwych w żywieniu zwierząt gospodarskich:

  1. Zakup mieszanek pełnodawkowych od firm paszowych.

W tym przypadku właściciel zwierząt zdaje się na doświadczenie fachowców. Skutkuje to stosunkowo wysoką ceną paszy.

  1. Przygotowanie mieszanek w gospodarstwie.

W tym przypadku obniżamy koszty poprzez wykorzystanie własnego ziarna. Na podstawie analizy chemicznej pasz własnych przygotowywana jest lista zakupu dodatków paszowych. Bardzo przydatny na tym etapie jest doradca żywieniowy. W zależności od wielkości stada planujemy objętość zbiorników do przechowywania paszy, rodzaj i wydajność rozdrabniaczy oraz mieszalników. Takie rozwiązanie posiada szereg zalet i pozwala na:

  • wykorzystanie pasz własnych, które są tańsze w porównaniu do zakupowanych,
  • przygotowujemy taki rodzaj paszy i w takiej ilości, jaka jest nam aktualnie potrzebna,
  • jesteśmy pewni co do jakości mieszanki.

Powyższe składa się na to, że mieszanki własne są tańsze i pewne jakościowo.

Posiadając własny sprzęt do rozdrabniania i mieszania surowców paszowych możemy przygotowywać różne mieszanki aktualnie nam potrzebne. Jest to bardzo ważne, gdyż skład mieszanki zależy od wieku zwierząt i masy ich ciała. Szczególnie odnosi się to do tuczu drobiu i trzody chlewnej. Natomiast skład paszy treściwej dla krów zależy od aktualnej wydajności dobowej, która zmienia się z przebiegiem laktacji. Można więc powiedzieć, że przygotowanie pasz we własnym zakresie spełnia wymagania żywienia precyzyjnego.

Wydajności typoszeregów produkowanych przez nas rozdrabniaczy, mieszalników i przenośników ślimakowych lub pneumatycznych są tak skonfigurowane, że pokrywają krotność dziennego zapotrzebowania na paszę wszystkich typowych wielkościowo stad wszystkich gatunków zwierząt, do których nasze maszyny są stosowane.

Dodatkowo nasze maszyny można dobrać pod katem wydajności do maszyn już posiadanych.

Przykładowe porównanie efektywności stosowania mieszanek własnych:

Różnica między kosztami mieszanki przemysłowej a własnej wynosi aktualnie:

-       w tuczu trzody od 40 – 80zł na tonę,

-       paszy dla drobiu ok. 80zł. na 1 tonę.

4.png

Załączony wykres obrazuje możliwości uzyskania oszczędności przy zamianie paszy kupowanej na pasze pełnoporcjowe przygotowane we własnym zakresie.

W przypadkach skrajnych stosowanie pasz własnych może decydować o jakiejkolwiek opłacalności produkcji zwierzęcej.

prof. dr hab. inż. Stanisław Winnicki

©2018 M-ROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. All Rights Reserved.

Search